รถเข็นของฉัน

0

0 items - 0 ฿

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


  • ทางบริษัทมีความยินดีที่จะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อจากทาง www.poa.co.th ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า
  • หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการ
  • กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น
  • ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
  • กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน
  • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
  • สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบกำกับภาษี และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจากบริษัท พรทวี โอเอ  เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  • คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าโดยสามารถทำได้โดยติดต่อที่ บริษัทพรทวี โอเอ หมายเลข 02 238-3197-8, 02 266-5226, 02235-4817 ในเวลา 8.00 – 17.00 น. หรือ E-mail : pornthavee_oa@yahoo.com