บริษัทพรทวี โอเอ ร่วมกับ Casio ประเทศไทย และ CMG จัดอบรม Casio Workshop: การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok

ทางบริษัทขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เครื่องคิดเลข Casio FX-991EX โรงเรียนละ 5 เครื่องดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

2. โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา

3. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 23145